หน้าแรก

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ web site สถาบันฝึกอบรมสัมมนา Qcenterplus

         เราเป็นสถาบันฝึกอบรมสัมมนาและเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และ การบริหารจัดการธุรกิจ อาทิ ฝึกอบรมปลุกพลังคิดบวก เพื่อความสำเร็จ (Positive thinking for sucess) ฝึกอบรมภาวะผู้นำ(Leadership Program) ฝึกอบรมสัมมนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (Executive EQ) ฝึกอบรมการสร้างทีม (Team Building-Walk Rally Competency) และฝึกอบรมสัมมนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (Creative Thinking for Business Innovation) ฝึกอบรมการจัดการความรู้ (knowleadge managment) ฝึกอบรมการเพิ่มผลผลิต โดยวิธีการต่างๆ ฝึกอบรมการก้าวกระโดย ด้วย ระบบ kano และ TQM หรือ รางวัลคุณภาพ แห่งชาติ


         นอกจากนี้สถาบัน ยังให้บริการ ให้คำปรึกษา ระบบการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ระบบคุณภาพ ให้กับบุคลากรและผู้บริหารใน องค์กรชั้นนำ เพื่อให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด สิ่งที่สำคัญ พนักงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เป็นฐานที่เแข็งแรงก่อให้เกิดความสำเร็จในองค์กร หาก พนักงานอ่อนแอ การพัฒนาเรื่องอื่นๆ ก็คงทำได้ยาก เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัยากรมนุษย์

    • logo f2.png
      องค์กร ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดย อาจาร์ย ดนัย รักขิตตธรรม ผู้เชี่ยวด้าน การฝึกอบรม แบบ soft skill ปลุกพลังคิดบวก และ การจัดการความรู้ โดยใช้ระบบ ข้อกำห...

               กรุณากรอกข้อความ...


      

กรุณากรอกข้อความ...

                       

          ก   รุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

.

กรุณากรอกข้อความ...

       

     

Visitors: 21,611