หลักสูตร ปลุกพลัง คิดบวก สำหรับหัวหน้างาน

ใจจจต

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “ปลุกพลัง คิดบวก สำหรับหัวหน้างาน”

 เหมาะกับองค์กรที่ต้องการฝึกให้พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร มีความมั่นใจ   มีความกล้า  แสดงออก 

 กล้าคิด กล้าทำ

 

หลักการ

          พนักงานในองค์กรแต่ละคน จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน บางพฤติกรรมดี บางพฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสม แต่ตัวที่กำหนดพฤติกรรมคือ ทัศนคติที่ดีหรือการคิดบวก ดังนั้นการที่ต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี มีความเป็นทีม รักองค์กร ทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กร จึงต้องทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก โดยการฝั่งในจิตใต้สำนึก  โดยเฉพาะ กลไก ที่สำคัญที่คอยขับเคลื่อน คือ ผู้บริหารระดับต่างๆ ทุกระดับ ที่ต้องมีภาวะผู้นำ  รู้จักคิด และ เก่ง รอบด้าน

 

วัตถุประสงค์

1. ให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดี ความคิดเชิงบวก

2. ส่งเสริมสร้างความสามัคคีในทีมงาน

3. เสริมสร้างความกล้าง คิด  กล้าทำ  และ เสริม ความ ผูกพัน และรักองค์กร เพิ่มจิตสำนึก ความเป็นเจ้าขององค์กร

 

กลุ่มเป้าหมา  พนักงานทุกระดับ  ในบริษัท  เน้นที่ หัวหน้างาน

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40 คน

                      

ผลที่คาดหวัง

1. พนักงานมีทัศนคติที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี ทุ่มเทในในการทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรและ เป้าหมายของตนเอง

2. มีความร่วมมือ สามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม  มองเห็นเป้าหมายการทำงาน รวมทั้ง เป้าหมาย การใช้ชีวิต ร่วมกัน

3. รู้จักการวางแผน ในการทำให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้  และ หาวิธีทางในการทำให้บรรลุเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

ระยะเวลา   รุ่นละ จำนวน 6 ชั่วโมง 

กำหนดการ

  08:30 – 08:45  พิธีการเปิด

  08:45 – 09:30  กิจกรรมละลายพฤติกรรมOpen your mind เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกเปิดใจ  และ พร้อม

                 ก้าวออกมาจากกล่องที่ตัวเองสร้างไว้ป้องกัน ผ้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ อะไรใหม่ๆ 

  09.00 - 12:00  กิจกรรม ปลุกพลัง  คิดบวก หล่อหลอม จิตใต้สำนึก  ไม่ให้กลัว  กล้าทำ  เผชิญ

                 ความจริง  และ รอบรู้ด้านการจัดการในทุกเรื่อง

  12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13:00 – 15:30  กิจกรรม ปลุกพลัง  คิดบวก  รู้จักวิธีการคิดบวก เป็นการฝึกคิด ตอกย่ำปลูกฝั่งเข้าที่จิต

                ใต้สำนึก  ให้เกิดผลจริงกับชีวิต และ องค์กร  ปลุกพลังจากความคิด เพื่อพิชิตเป้าหมาย

                   กิจกรรม เราทำได้   พบกับ คาถาแห่ง ความสำเร็จ  วิธีที่จะปลุกพลัง สร้างผู้นำ สร้าง

                ทีม สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ ใช้ชีวิต  ไม่มีคำพูดที่ว่า  “ฉันทำไม่ได้ “

  15:30 – 16:00  กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสรุปกิจกรรม (AAR) ด้วย หลัก ฉันพร้อมสร้างองค์ร

                เป็นกิจกรรม ที่ขมวดปม  สร้างความรู้สึก “ไม่มีองค์กร  ไม่มีเรา”  ทำให้ ผู้เข้าร่วม

                รักองค์กรมากขึ้น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ทุ่มเท อันนำพาองค์กร ติดจรวด ภายในเวลาสั้น

วิธีการ

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม (10%)

2. กิจกรรมในห้องอบรม  ผ่าน ทาง ภาพยนต์   เพลง    และ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (60%)

3. บรรยาย (30%)

 

องค์กรต้องจัดเตรียม

1. ห้องอบรม 1 ห้อง โดยมี Projector และระบบเสียง โดยสามารถเสียบต่อ notebook

2. เครื่องมืออำนวยความสะดวกและสถานที่ในการอบรม เช่น flip chart

3. ห้องอบรม ที่ จัดแต่เก้าอี้ และ เก้าอี้ สามารถเคลื่อนย้ายได้

 **สิทธิพิเศษ : หลังจากอบรมแล้วมีการอบรม/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและติดตามผลอีกเดือนละ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 เดือน *โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*  เพราะ เพียงอบรม 1 วัน ยังไม่สามารถทำให้เกิดความต่อเนื่อง ของ พลัง และ ความคิดบวกที่มีอย่างพอเพียงได้

Visitors: 16,277