หลักสูตร ปลุกพลัง คิดบวก เพื่อความสำเร็จ (2 วัน)

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “ปลุกพลัง คิดบวก เพื่อความสำเร็จ (2 วัน)”

 “เหมาะสำหรับองค์รที่ต้องการสร้างฐาน พนักงานให้แข็งแรง มีพลังในการใช้ชีวิต และ ทำงานเพื่อองค์กรอย่างเต็มที่”

 

หลักการ

          พนักงานในองค์กรแต่ละคน จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน บางพฤติกรรมดี บางพฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสม แต่ตัวที่กำหนดพฤติกรรมคือ ทัศนคติที่ดีหรือการคิดบวก ดังนั้นการที่ต้องการให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี มีความเป็นทีม รักองค์กร ทุ่มเทในการทำงานให้กับองค์กร จึงต้องทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก โดยการฝั่งในจิตใต้สำนึก  และปลุกพลัง ให้ เป็นคนที่มีคุณค่า   มีความมัั่นใจ กล้าทำ เห็น การดำเนินชีวิตอย่างมีพลัง 

 

วัตถุประสงค์

1. ให้พนักงานในองค์กรมีทัศนคติที่ดี ความคิดเชิงบวก

2. ส่งเสริมสร้างความสามัคคีในทีมงาน

3. เสริมสร้างความผูกพัน และรักองค์กร เพิ่มจิตสำนึก ความเป็นเจ้าขององค์กรานทุกระดับ  ในบริษัท

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 50 คน

                      

ผลที่คาดหวัง

1. พนักงานมีทัศนคติที่ดี ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี ทุ่มเทในในการทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรและ เป้าหมายของตนเอง

2. มีความร่วมมือ สามัคคี รู้จักการทำงานเป็นทีม  มองเห็นเป้าหมายการทำงาน รวมทั้ง เป้าหมาย การใช้ชีวิต ร่วมกัน

3. รู้จักการวางแผน ในการทำให้บรรลุ เป้าหมายที่วางไว้  และ หาวิธีทางในการทำให้บรรลุเป้าหมาย และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4. มีพลังในการทำงานและ ใช้ชีวิต  วางแผนในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย และ ลงมือทำทันที ไม่มี ผลัดวันประกันพรุ่ง

5. รู้จักวิธีในการฝึก ต่อเนื่อง และ สามารถโน้มน้าว คนรอบข้างให้ คิดบวก และมีพลัง แห่งความสำเร็จได้

 

ระยะเวลา   รุ่นละ จำนวน 14 ชั่วโมง 

กำหนดการ

วันที่ที่ 1  08:30 – 08:45  พิธีการเปิด

  08:45 – 09:30  กิจกรรมละลายพฤติกรรมOpen your mind เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกเปิดใจ  และ พร้อม

                 ก้าวออกมาจากกล่องที่ตัวเองสร้างไว้ป้องกัน ผ้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ อะไรใหม่ๆ และ

                 เผชิญทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้น พร้อมก้าวเนในทิศทางที่องค์กรต้องการ

  09:30 – 12:00  กิจกรรม ปลุกพลัง  คิดบวก หล่อหลอม จิตใต้สำนึก  และพิสูจน์ว่าทำได้จริง

                 เรียนรู้ วิธี นำพลังสมอง ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองและ คนใกล้ชิด

                 เรียนรู้ วิธี เอาชนะความกลัว  สร้าง ความมั่นใจ ให้กับตนเอง

  12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13:00 – 15:30  กิจกรรม ปลุกพลัง  คิดบวก  รู้จักวิธีการคิดบวก เป็นการฝึกคิด ตอกย่ำปลูกฝั่งเข้าที่จิต

                 ใต้สำนึก  ให้เกิดผลจริงกับชีวิต และ องค์กร  ปลุกพลังจากความคิด เพื่อพิชิตเป้าหมาย

  15:30 – 16:00  กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสรุปกิจกรรม (AAR)

 

วันที่ 2         

  08:45 – 09:30  กิจกรรมละลายพฤติกรรมOpen your mind เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกเปิดใจ  และ พร้อม

                 ก้าวออกมาจากกล่องที่ตัวเองสร้างไว้ป้องกัน

  09:30 – 12:00  กิจกรรม ปลุกพลัง  คิดบวก เรียนรู้ วิธีการจัดการ กับการผลัดวันประกันพรุ่ง   กำจัด

                 การมีข้ออ้าง  พบกับวิธีปลดล็อกอดีตที่ลบๆ กำจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สนับสนุนคุณ 

  12:00 – 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13:00 – 15:30  กิจกรรม เราทำได้   พบกับ คาถาแห่ง ความสำเร็จ  การมุ่งที่เป้าหมาย และ วิธีการ

                 เดินตาม หนทางที่กำหนดไว้  วิธีที่จะปลุกพลัง สร้างผู้นำ สร้างทีม สร้างความสามัคคี

                 ช่วยเหลือกันในการทำงาน และ ใช้ชีวิต ไม่มีคำพูดที่ว่า  “ฉันทำไม่ได้ “

  15:30 – 16:00  กิจกรรมละลายพฤติกรรมและสรุปกิจกรรม (AAR) ด้วย หลัก ฉันพร้อมสร้าง

                 องค์กร เป็นกิจกรรม ที่ขมวดปม  สร้างความรู้สึก “ไม่มีองค์กร  ไม่มีเรา”  ทำให้

                 ผู้เข้าร่วมรักองค์กรมากขึ้น พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ทุ่มเท อันนำพาองค์กร ติดจรวด

                 ภายในเวลาสั้น

วิธีการ

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม (10%)

2. กิจกรรมในห้องอบรม  ผ่าน ทาง ภาพยนต์   เพลง    และ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (60%)

3. บรรยาย (30%)

 

องค์กรต้องจัดเตรียม

1. ห้องอบรม 1 ห้อง โดยมี Projector และระบบเสียง โดยสามารถเสียบต่อ notebook

2. เครื่องมืออำนวยความสะดวกและสถานที่ในการอบรม เช่น flip chart

3. ห้องอบรม ที่ จัดแต่เก้าอี้ และ เก้าอี้ สามารถเคลื่อนย้ายได้

 **สิทธิพิเศษ : หลังจากอบรมแล้วมีการอบรม/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและติดตามผลอีกเดือนละ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 เดือน *โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*  เพราะ เพียงอบรม 2 วัน ยังไม่สามารถทำให้เกิดความต่อเนื่อง ของ พลัง และ ความคิดบวกที่มีอย่างพอเพียงได้

Visitors: 16,278