หลักสูตร หัวหน้ายุคใหม่ พาองค์กรติดจรวด

 

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “หัวหน้างานยุคใหม่  พาองค์กร ติดจรวด”

 “เหมาะสม องค์กรที่ต้องการพัฒนา หัวหน้างาน ให้ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เพราหัวหน้างานคือ กลไลสำคัญ”

หลักการ

  หัวหน้างาน เป็นผู้บริหารระดับต้น มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พนักงานระดับปฏิบัติการ ทำงานอย่าง

ใกล้ชิดและบริหารการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการ ให้ปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของการทำงาน

 ตลอดจนเป็นผู้สร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจให้พนักงานผู้ปฏิบัติการ ในการทำงานร่วมกันกับทีมงานและบริษัท

บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ จึงเป็นผู้พัฒนางาน สอนงานพนักงานผู้ปฏิบัติการ มอบหมายงาน สร้างแรงจูงใจ กำกับติดตามงานให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง

  โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหาร  หรือ หัวหน้างาน สมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง   บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหาร  หัวหน้างาน ต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฎิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

1.อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจในทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำที่ดีขององค์กร

2.อบรม สัมมนา เพื่อให้หัวหน้า / ผู้จัดการมีเทคนิคในการนำ Competecyสำคัญมาพัฒนาทีมงาน

3. อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถค้นหาและดึงศักยภาพความเป็นผู้นำภายในตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

2. มีความสามารถในการสื่อสารให้งานได้ผล คนได้ใจ

2. มีกระบวนการคิดและบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

3. มีแรงบันดาลใจ มีความกระตือรือร้น สามารถกระตุ้นตนเองและลูกน้องให้สร้างผลงานสูงขึ้น

4. เป็นที่ยอมรับนับถือของลูกน้อง เป็นที่ชื่นชอบของเจ้านาย เป็นผู้บริหารที่ทรงประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้างาน  ผู้บริหารระดับ ต้น  กลาง และ ระดับสูง  ในบริษัท

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40  คน

                      

ระยะเวลา   รุ่นละ จำนวน 6 ชั่วโมง 

หัวข้อการอบรม

1.ความส าคัญของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

2. คุณธรรมและจริยธรรมของหัวหน้างาน และ บทบาทภาระหน้าที่ ประจำวัน

3. หัวหน้างานยุคใหม่กับการบริหารงาน บริหารคน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ เก่งคิด เก่งงาน เก่งคน

4. หัวหน้างานกับทักษะวางแผนการทำงาน   ทักษะการสอนงาน (Coaching)  การมอบหมายงาน (Delegation) และการติดตามงาน

5.หัวหน้างานกับทักษะการสื่อสาร   ทักษะการทำงานเป็นทีม  ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

6. หัวหน้างานกับการประเมินผลงานพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ผลตอบกลับ

(Feedback)  รวมทั้งการควบคุม ระเบียบ วินัย   การให้ คุณ และโทษ

7. หัวหน้างานกับการสร้างจูงใจ (Motivation) พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

8. หัวหน้างานกับศิลปะการบังคับชา ลูกน้อง  กับ กฎระเบียบ ต่างๆ 

 

เทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง

        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง

        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง

        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง

        อบรม สัมมนา ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส

        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)

        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop

        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้า

         ปรึกษาหัวหน้า กล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

 

องค์กรต้องจัดเตรียม

1. ห้องอบรม 1 ห้อง โดยมี Projector และระบบเสียง โดยสามารถเสียบต่อ notebook

2. เครื่องมืออำนวยความสะดวกและสถานที่ในการอบรม เช่น flip chart

3. ห้องอบรม ที่ จัดแต่เก้าอี้ และ เก้าอี้ สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

Visitors: 16,278