หลักสูตร สู้ด้วยใจ ทำงานเชิงรุก

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “สู้ด้วยใจ ทำงานเชิงรุก”

 “เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานเป็นพื้นฐานดี พอควร ต้องการ ติด เทอร์โบให้องค์กร”

หลักการและเหตุผล

     การทำงานเชิงรุก ความกระตือรือร้น และ การมองไปข้างหน้า แล้วลงมือทำโดยไม่ต้องรอคอยให้มีใครมาบอกกล่าวนั้นเป็นคุณสมบัติของบุคลากรที่องค์กรทุกแห่งใฝ่หา นิสัยทำงานเกินเงินเดือนเช่นนี้ย่อมจะส่งผลดีทั้งต่อส่วนตัว และ องค์กรโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถเรียนรู้ และ   ฝึกหัดพัฒนาได้ “BEING PROACTIVE” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดกับทุกองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้มีนิสัยทำงานเชิงรุก! บุกไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ

 

วัตถุประสงค์

1.อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจในทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุก

2. อบรม สัมมนา เพื่อให้หัวหน้า / ผู้จัดการมีเทคนิคในการจัดการ  วางแผน ข้างหน้า  

3. อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่ได้รับจากการสัมมนา

*  สามารถดึงศักยภาพของพนักงานหรือทีมให้ทำงานเชิงรุกจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

*  ทำงานเกินเงินเดือนจนเป็นนิสัย  หรือเป็นความเคยชิน ที่ดีงาม

*  สามารถพัฒนาตนเองโดยฝืนความคุ่นเคยและความเคยชินที่ไม่ดีเช่นความเกียจคร้านได้

*  มีวินัย สามารถบังคับข่มใจตนเองได้

*  รู้ถึงเทคนิควิธีการอบรม  พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น  และ ทุ่มเท

   ทำงานอย่างต่อเนื่อง

•เพื่อทราบกลยุทธ์การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมและลดปัญหาความขัดแย้งภายในทีม

กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานในองค์กร โดยเฉพาะ ระดับหัวหน้า   ในบริษัท

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40  คน

                      

ระยะเวลา   รุ่นละ จำนวน 6 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย

-  สร้างความแตกต่างทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และ ระดับองค์กรด้วยกลยุทธ์ “การทำงานเชิงรุก!” ทุกแผนกงาน

-  การทำงานเชิงรุก! ทำอย่างไร? มีผลอย่างไรต่อตัวคุณ และ องค์กรในยุคการแข่งขันที่รุนแรงนี้

-  หลักเกณฑ์การพิจารณาว่าบุคคลใด ทำงานเชิงรุก หรือไม่? อาสา หรือ   รอสั่ง?

-  การมองไปข้างหน้า, การคาดการณ์เพื่อหาทางป้องกัน และ แก้ไขปัญหาก่อน

-  การทำงานเชิงรุก ระยะยาว 5 ปี, ระยะยาว 3 ปี, ระยะสั้น 1 ปี และ 6 เดือน

-  การมองไปข้างหน้า 1-3 เดือน นับจากนี้ คุณจะทำงานเชิงรุก! อย่างไร ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง และ เกิดความแตกต่างที่ดีกว่าเดิมบ้าง?

-  กฎแห่งการหว่าน และ การเก็บเกี่ยวผล, เทคนิคการของานเพิ่มขึ้นอีก 2 ชิ้น

-  What you give you get back, สิ่งที่คุณให้ คุณจะได้กลับไปเสมอ

-  ผู้ให้ก่อนย่อมเป็นที่รัก และ การให้ก่อนย่อมมีผลเสมอ

-  ทำงานเชิงรุกก่อนแล้วค่อยถามหาค่าตอบแทนทีหลัง หรือ ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจดีกว่า

-  การทำงานท่านกลางสิ่งขาดแคลน, ทำในสิ่งที่พอทำได้, ทำในสิ่งที่มีอยู่ และทำในที่ๆคุณอยู่นั่นแหละให้ดีที่สุด

-  การทำงานด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ!

-  ไปทำงานให้เช้ากว่าเดิม 1 ชั่วโมง กลับให้ช้าลง 1 ชั่วโมง ทำงานอย่างฉลาดและหนักขึ้น เร็วขึ้น และเรียบร้อยกว่าเดิมอีก 100%

 

วิธีการ

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม (10%)

2. กิจกรรมในห้องอบรม  ผ่าน ทาง ภาพยนต์   เพลง    และ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (60%)

3. บรรยาย (30%)

 

องค์กรต้องจัดเตรียม

1. ห้องอบรม 1 ห้อง โดยมี Projector และระบบเสียง โดยสามารถเสียบต่อ notebook

2. เครื่องมืออำนวยความสะดวกและสถานที่ในการอบรม เช่น flip chart

3. ห้องอบรม ที่ จัดแต่เก้าอี้ และ เก้าอี้ สามารถเคลื่อนย้ายได้

 **สิทธิพิเศษ : หลังจากอบรมแล้วมีการอบรม/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและติดตามผลอีกเดือนละ 3 ชั่วโมง จำนวน 3 เดือน *โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย*  เพราะ เพียงอบรม 1 วัน ยังไม่สามารถทำให้เกิดความต่อเนื่อง ของ พลัง และ ความคิดบวกที่มีอย่างพอเพียงได้

Visitors: 9,325