หลักสูตร สู้ด้วยใจ ทำงานด้วยใจ

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “สู้ด้วยใจ ทำงานด้วยหัวใจ”

 “เหมาะกับองค์กรที่มีพนักงานเป็นพื้นฐานดี พอควร ต้องการ ให้พนักงานทุ่มเทให้องค์กร ”

หลักการและเหตุผล

  การทุ่มเทหัวใจให้กับงานอย่างสุดความสามารถ เต็มศักยภาพที่ท่านมีอยู่นั่น มิใช่จุดมุ่งหมายที่คับแคบ เพื่อส่วนตัว เพื่อทรัพย์สินเงินทอง โดยใช้งานเป็นเพียง “เครื่องมือหากินเท่านั้น” ! การทุ่มเททำงานด้วยหัวใจที่จะนำความสุขอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนมาให้ท่านนั้นต้องมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ “การเรียนรู้จากงาน” ที่ท่านทำอยู่อย่างเปิดใจกว้าง ด้วยหัวใจที่แจ่มใสเบิกบาน กล้าเผชิญกับปัญหา และมองว่าอุปสรรคจากงานเป็นสิ่งท้าทายเสมอ ใช้งานเป็นฐานแห่งการเรียนรู้เพื่อเติบโตภายในจิตใจ และขยายความสามารถของท่านออกไปอย่างไม่จำกัด และผลงานนั้นจะเป็นตัววัดคุณค่าของคนเราได้อย่างดีที่สุด ดังคำที่กล่าวว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

วัตถุประสงค์

1.อบรม สัมมนา เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจในทักษะสำคัญของการเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุก

2.อบรม สัมมนา เพื่อให้หัวหน้า / ผู้จัดการมีเทคนิคในการจัดการ  วางแผน ข้างหน้า  

3. อบรม สัมมนา เพื่อให้สามารถนำภาวะผู้นำของตัวเองออกมาใช้ในการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่ได้รับจากการสัมมนา

1. เพื่อลดความรู้สึกต่อต้านและความไม่พอใจในงานและปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุขและทุ่มเทความสามารถเต็มศักยภาพ

3. เพื่อร่วมกันค้นหาปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย  พนักงานในองค์กร โดยเฉพาะ ระดับหัวหน้า   ในบริษัท

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40  คน

                      

ระยะเวลา   รุ่นละ จำนวน 6 ชั่วโมง

เนื้อหาการบรรยาย

-  คนเราทำงานเพื่ออะไร ?

      -โรคเบื่องาน ,หลีกเลี่ยงงาน, ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ,  จะแก้ไขอย่างไรดี ?

-  เหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานด้วยหัวใจ 4 ห้อง

      -ใจรัก ใจสู้  เอาใจใส่ ใจใส ใช้ปัญญา

-  พลังแห่งเป้าหมายในงานและชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตคุณในวันนี้

      -เป้าหมาย คือ สิ่งที่ใจต้องการ

-  พลังแห่งการวางแผนสู่การกระทำ

      -ฝึกเขียนเป้าหมาย / ฝึกเขียนแผนปฏิบัติ

-  การพัฒนาตนเอง 4 มิติ สู่ความเป็นเลิศ

      -จิตใจ, ความคิด, ความรู้, ความสามารถ

      -จิตใจมีปัญหาส่งผลต่ออะไร?

      -แนวทางการพัฒนาจิตใจ, ความคิด, ความรู้, ความสามารถ

- การพัฒนาจิตใจและการเปลี่ยนแปลง จริต 6 (ความประพฤติของจิตใจ)

- การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของคนทำงานเพื่อขจัดปัญหาความเครียด

- การทำงานแข่งกับเวลา และการใช้พลังงานเต็มศักยภาพทำอย่างไร ?

- กระแสการเปลี่ยนแปลง การขยายความสามารถของท่านในการทำงาน และใช้ชีวิตทำ อย่างไร ?

- การเผชิญกับปัญหา การแก้ไขปัญหาแบบต่าง ๆ ในการทำงาน

- ระดมสมองค้นหาปัญหาอุปสรรคในการทำงานและแนวทางแก้ไขปัญหาภาคปฏิบัติ

-  การเปลี่ยนวิธีทำงานแบบผิวเผินและมีเล่ห์กลให้มาทำงานด้วยหัวใจแทน

- ปัญหาการสื่อสาร และการประสานงาน ที่สร้างความขัดแย้งภายในองค์กร จะแก้ไขอย่างไรดี ?

 

วิธีการ

1.กิจกรรมละลายพฤติกรรม (10%)

2. กิจกรรมในห้องอบรม  ผ่าน ทาง ภาพยนต์   เพลง    และ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (60%)

3. บรรยาย (30%)

 

Visitors: 9,325