หลักสูตร การเป็นวิทยากร มืออาชีพ

หลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “การเป็น วิทยากร มืออาชีพ (2 วัน)”

 “เหมาะสำหรับองค์รที่ต้องการสร้าง วิทยากรภายใน ให้แข็งแรง มีพลังในการออกแบบ การเรียน ตลอดจนการอบรม”

หลักการ

  อบรม สัมมนา ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะพัฒนา บุคลากรภายในของตัวเองให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และการทำให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง และเกิดความต่อเนื่องได้ดีกว่า การจ้างวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว

อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่หลายองค์กรยังกังวลอยู่ว่า ผู้จัดการขององค์กรนั้น สามารถเป็นวิทยากรที่ดีได้หรือไม่ เนื่องจากความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของงานนั้นมีอยู่มาก แต่การจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นกลับเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจ กลัวคนทำจะไม่ยอมรับ กลัวว่าจะพูดไม่ดี ก็เลยไม่อยากเป็นวิทยากร

  อบรม สัมมนา การเป็นวิทยากรนั้นต้องเริ่มจากการ อยากเป็น แล้วเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ(ฝึกฝน) ไม่ใช่การกลัวความล้มเหลวและไม่มั่นใจในตัวเอง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การเป็นวิทยากรด้วย STYLEของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นวิทยากร คุณก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต "ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมจะได้รับกลับคืนไปมากกว่าที่ให้เสมอ"

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจแก่นแท้ของการเป็นวิทยากรใน รูปแบบของตัวเอง และเป็นรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเหมาะ

   สมที่สุด

 2.เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งให้ความสำคัญที่ Know Who ! รู้ว่า

    เข้าฝึกอบรม คือ ใคร ? ต้องการอะไร ? มากกว่ามุ่งเน้นที่ How To ! คือ ทำอย่างไร  

3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองได้ ด้วยการสร้างแนวทางในการ

    เป็นวิทยากรของตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง 

4. เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเป็นวิทยากร และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย 

                HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร

               เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร

               ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน

               วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

วันที่และ เวลา  :  แบ่งการอบรม รุ่น รุ่นละไม่เกิน 20  คนจำนวน 2 วัน

Visitors: 16,277