หลักสูตร การทำ job profile อย่างมืออาชีพ

ลักสูตร เชิงปฏิบัติการณ์ “การจัดทำ job profile  อย่างมืออาชีพ ”

 เหมาะกับองค์กรที่ต้องการพัฒนา ระบบการวางภาระหน้าที่การทำงาน ให้ ชัดเจน และ เป็นระบบ”

หลักการ

    ปัจจุบัน หลายองค์กรมี Job Description (JD) อยู่แล้ว แต่ประสบกับปัญหาพนักงานไม่เคยเห็น J.D.ของตนเอง ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง บางคนทำแต่งานฝากไม่ทำงานประจำ บางคนงานล้นมือ บางคนว่างงาน บางคนก้าวก่ายหน้าที่กัน บางคนเกี่ยงกันทำงาน หัวหน้า ไม่เคยนำ เอามาใช่อธิบายงาน   หรือใช้พูดคุย อธิบาย จุดดี  จุดปรับปรุง   ดังนั้น  การจัดทำ job profile อันประกอบด้วย job Description , job spec , KPI , competency และ skill  จึงถูก ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อเป็นที่รวบรวม รายละเอียดภาระหน้าที่งาน และ การวางแผนในการพัฒนา ได้สะดวก    หลักสูตรนี้จะนำไปสู่เรื่องแนวทางการจัดทำ JD อย่างไรให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015  โดยการค้นหาความสามารถที่จำเป็น (Necessary competence) ต่อตำแหน่งงานนั้น รวมทั้งการนำ JD ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรับสมัครพนักงาน การพัฒนาพนักงานและการประเมินผลงาน  ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า job profile

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าในว่า การทำ job profile คืออะไร  จัดทำอย่างไร

2.เพื่อให้เข้าใจ ว่า job profile  มีความเชื่อมต่อกับ KPI และ competency และ skill อย่างไร

3. นำเอา job profile ไปใช้ในการวางแผนการอบรม และ ประเมินผล การปฎิบัติงานได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

          เจ้าหน้าที่ พนักงาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ หรือผู้บริหารองค์กร

 

วิธีการอบรม

            บรรยาย / Workshop   จำนวนวัน  1 วัน

 หัวข้อวิชา

1.   JOB PROFILE คืออะไร

2.   ความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์ของ Job profile

3.    การจัดทำและการทบทวน Job profile  และ work shop

4.   การกำหนด Key Performance Indicators (KPI) ของตำแหน่งงาน

5.   การกำหนด Key Result Area (KRA)ของงานหลัก

6.   การวิเคราะห์หา Competency (ความรู้ ทักษะ พฤติกรรม) ที่จำเป็นของตำแหน่งงาน

7.   การนำ JOB PROFLE มาใช้ในการบันทึกผล และ พูดคุยกับพนักงาน

8.   การนำ JOB PROFILE มาใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนา (IDP) 

9.  ปัญหาและอุปสรรคของ JOB PROFILE

Visitors: 16,278