ISO 17025:2017

     มาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับความสามารถในการให้บริการทดสอบ และ/หรือ การสอบเทียบ การสุ่มตัวอย่าง ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการคุณภาพ เทคนิค และการบริหารจัดการของห้องปฏิบัติการทดสอบ ซึ่งประยุกต์ใช้กับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทดสอบและสอบเทียบ    

เราพร้อมใหคำแนะนำ และ ตัวอย่างเอกสารประกอบการดำเนินการอย่างครบถ้วน เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการสั้นที่สุด และ ได้ประโยชน์สูงสุด  ติดต่อเราด่วน เพื่อข้อเสนอที่ดีที่สุด...

Visitors: 21,626